Mặt bằng

Mặt Bằng Tổng Thể La Queenara Hội An :

Mặt Bằng Căn :

1. CĂN 5x20M


2. CĂN 5x22M


3. CĂN 7x20M

0911786999